Sheikh Khalifa Sports City -  Bahrain

FGB Arena - UAE